LiaoYusheng.com .

Friends & Family in Taipei
Taipei, Taiwan, January 2005
Copyright © Liao Yusheng.