LiaoYusheng.com .

The 2003 Blackout
New York City / August 14 & 15, 2003
Copyright © Liao Yusheng.