LiaoYusheng.com .

Grandmother's Funeral
Taipei, Taiwan, January 5, 2005
Copyright © Liao Yusheng.