LiaoYusheng.com .

Taipei, Part 2
Taipei, Taiwan, September 2004
Copyright © Liao Yusheng.